Αναστάσιος Μολοχίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής στο Εργαστήριο Διδακτικής της Φυσικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας (ΕΔιΦΕΤ), στο Τμήμα Φυσικής του ΑΠΘ, με γνωστικό αντικείμενο την Διδακτική της Φυσικής.
Τα ερευνητικά ενδιαφέροντά του περιλαμβάνουν:
• την διδασκαλία και τη μάθηση της Φυσικής στη βασική εκπαίδευση, στην αρχική εκπαίδευση υποψήφιων εκπαιδευτικών και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, σε τυπικές και άτυπες μορφές μάθησης,
• το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υλοποίηση και την αξιολόγηση καινοτόμων Διδακτικών Μαθησιακών Ακολουθιών με τη χρήση ΤΠΕ, με πλαίσιο ανάπτυξης την παιδαγωγική γνώση περιεχομένου,
• το σχεδιασμό και την αξιοποίηση εικονικών εργαστηρίων σε διερευνητικές συνθήκες μάθησης και
• τη μελέτη της επαγγελματικής ανάπτυξης υπηρετούντων και υποψήφιων εκπαιδευτικών Φυσικών Επιστημών.